PUBU

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: روزه‌داری عوامل تشدیدکننده کرونا را کاهش می‌دهد فیلم

روزه‌داری در ایام کرونا – ایسنا

Webبر اساس مطالعات، روزه ایمنی بدن را افزایش می‌دهد. دستورات کلی در وعده سحری در شرایط کرونا